Good morning friends and fellow Milpitas residents,

The City of Milpitas residents have casted their votes and my campaign for City Council fell short of the votes we needed.  This is undoubtedly disappointing for us all because we really ran a great campaign. 

Congratulations to my fellow City Council candidates who have won!  I pledge my full support to these newly elected council members and wish them much success in their new roles.

I want to express my profound appreciation to all of you, friends, family, and supporters who have been with me throughout this whole campaign. Everyone knows that campaigning is difficult and full of challenges, requiring a lot of sacrifice, efforts, and probably coffee to keep us going :). 

Over the past four months, I have been very fortunate to have the steadfast support of my beloved husband , Minh Duc, and my Team of volunteers who have worked tirelessly every day in canvassing our neighborhoods.  And, wholeheartedly, I want to thank my talented staff who have provided excellent support that kept the campaign moving smoothly…(Read More)

I am pleased to announce my candidacy for Councilmember, City of Milpitas.

My campaign, Together for Milpitas, is about working together for the advancement of our city. It’s about not only working hard to represent your voice, but also working smart to increase our residents’ access to county and city services. I plan to apply my 40 years of experience in the public and private sector to tirelessly advocate on behalf of Milpitas’ hardworking families.

Affordable housing, public safety, quality education, health care, economic growth, and neighborhood revitalization are my top priorities, and together, I know we build an even better Milpitas.

As your councilmember, you can trust me to serve with accountability, integrity, and fairness.

Together for Milpitas, Van Lan Truong

Cuộc vận động tranh cử của tôi, Cùng Nhau Làm Việc cho Milpitas, là cùng làm việc cho sự tiến bộ của thành phố chúng ta.

Tôi không những làm việc chăm chỉ để đại diện cho tiếng nói của quý vị, mà còn làm việc tích cực & sáng suốt để tăng khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ của quận hạt và của thành phố. Tôi sẽ áp dụng 40 năm kinh nghiệm của tôi trong lảnh vực tư nhân và chính quyền để không ngừng cổ động cho các gia đình và cư dân của Milpitas.

Trong chức vụ Nghị Viên Thành Phố Milpitas, quý vị có thể tin tưởng rằng tôi sẽ phục vụ với trách nhiệm, trung thực, đáng tin cậy và công bằng.

Cùng Nhau Làm Việc cho Milpitas, Van Lan Truong.

Together for Milpitas

#together4milpitas

Support Van Lan's campaign for Councilmember, City of Milpitas, Together for Milpitas.

MEET VAN LAN

Van Lan Truong has a lifelong track record of public service as a Vietnamese community organizer and advocate.

OUR CAMPAIGN PRIORITIES

Invest in public safety

Focus on our public safety for the well being of the residents of Milpitas so our residents can feel safe, proud, and confident of our thriving community.

Tập trung vào sự an toàn công cộng của chúng ta vì hạnh phúc của cư dân Milpitas để người dân chúng ta có thể cảm thấy an toàn, hãnh diện và tự tin vào cộng đồng đang lớn mạnh của chúng ta.

Advocate for affordable housing

Rising housing cost continues to be a challenge in our community so I strongly support the Santa Clara County and the current City of Milpitas Affordable Housing Ordinance in the development and funding for Affordable Housing.

Chi phí nhà ở gia tăng vẫn là một thách thức đối với cộng đồng của chúng ta vì vậy tôi mạnh mẽ ủng hộ Quận Hạt Santa Clara và Pháp lệnh về Nhà Ở với Giá Phải Chăng của Thành phố Milpitas hiện nay trong việc phát triển và tài trợ cho Nhà ở với Giá phải chăng.

Support quality education

Promote parental involvement in the school system to ensure quality education for all students from K1-12. Support strong relationships with Milpitas Unified School District leaders and parent/school associations.
Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh trong hệ thống trường học để bảo đảm một sự giáo dục có phẩm chất tốt cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 (K1-12). Hỗ trợ mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Học Khu Thống Nhất Milpitas và các hiệp hội phụ huynh/trường học.

Promote economic growth and jobs

Encourage business and jobs growth to bring revenue and add opportunities to our residents.
Khuyến khích sự tăng trưởng về mặt kinh doanh và việc làm để mang lại doanh thu và tạo thêm cơ hội cho cư dân của chúng ta.

Support neighborhood revitalization

Support and embrace an integrated, collaborative approach to community development for the better quality of life for current and future Milpitas’s residents. Empower residents to take leadership roles in transforming their community. Promote cleanliness, functionality, and beauty throughout our community.
Hỗ trợ và chấp nhận phương cách kết hợp và cộng tác nhằm phát triển cộng đồng để chúng ta có được một phẩm chất tốt hơn trong cuộc sống của các cư dân hiện tại và tương lai của Milpitas. Để cho người dân có quyền giữ những vai trò lãnh đạo trong việc chuyển đổi cộng đồng của họ. Nâng cao sự sạch sẽ, các chức năng và vẻ đẹp trong cộng đồng của chúng ta.

Promote Health care and Access to health care

Work with the Santa Clara County to promote quality health care and access to health care for all communities, especially for the seniors, disable and low income families.
Làm việc với Quận Hạt Santa Clara để đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe có phẩm chất cao và tạo điều kiện để dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến được với tất cả các cộng đồng, đặc biệt là cho quý vị cao niên,người khuyết tật và các gia đình có thu nhập thấp.

JOIN OUR CAMPAIGN

VAN LAN'S EXPERIENCE

City of Milpitas

Community Advisory Commission is an advisory body on matters affecting Milpitas citizens, especially community improvement. CAC evaluates and makes recommendations to the City Council on issues including Citywide beatification, community and neighborhood clean- up and abatement issues. The commission advices the Council on recommended Community Development Block Grant funds.
Ủy ban Cố vấn Cộng đồng là một cơ quan cố vấn về các vấn đề ảnh hưởng đến công dân Milpitas, đặc biệt là việc cải thiện cộng đồng. Ủy ban này lượng định và đưa ra các đề nghị cho Hội đồng Thành phố về các vấn đề bao gồm cả việc biểu dương làm đẹp thành phố, dọn dẹp khu phố và cộng đồng và những vấn đề giảm giá. Ủy ban còn cố vấn Hội đồng Thành phố về các khoản ngân sách đề nghị để tài trợ cho Quỹ Phát triển Cộng đồng. đồng.

City of Milpitas

Members of the GPAC serve as the advisory board to create the new General Plan. The General Plan is the City’s guiding policy document for future development decisions related to land use, community design, transportation, public services, and resource conservation.
Các thành viên của Ủy ban đóng vai trò của một hội đồng cố vấn để tạo ra Dự án Tổng quát mới. Dự án Tổng quát là tài liệu về chính sách hướng dẫn của Thành phố cho các quyết định phát triển trong tương lai liên quan đến việc sử dụng đất đai, thiết kế cộng đồng, giao thông, dịch vụ công cộng và bảo tồn tài nguyên.

Santa Clara County

Responsible for Community Engagement and Outreach to promote and strengthen Santa Clara County’s Programs and Services to the Vietnamese community and the community at large, especially the future “one-stop” health and human services of the Santa Clara County Vietnamese American Service Center.

Chịu trách nhiệm về việc Tham gia và Liên lạc Cộng Đồng để đẩy mạnh và củng cố các Chương trình và Dịch vụ của Quận Hạt Santa Clara nhằm phục vụ cộng đồng người Việt và các cộng đồng khác, đặc biệt là trong tương lai tập trung các dịch vụ y tế và an sinh xã hội vào “chỉ một” Trung tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt của Quận Hạt Santa Clara.

Santa Clara County

Represented or accompanied Supervisor Chavez at neighborhood, business, social and governmental functions and meetings. Served in a liaison capacity with County departments, other governmental agencies, community organizations and citizens. Conduct research on various subjects and topics, prepare reports, speeches, resolutions, memoranda and correspondence. Main focus areas were: Constituent services, Board & Commission, Community outreach into District 2, especially to the Vietnamese American community.

Đại diện hoặc phụ tá cho Giám Sát Viên Cindy Chavez tại các cuộc họp khu vực, kinh doanh, xã hội và cơ quan chính quyền. Giữ vai trò của một liên lạc vi ên với các cơ sở của quậnhạt, các cơ quan chính quyền khác, các tổ chức cộng đồng và các công dân. Thực hiện nghiên cứu về nhiều vấn đề và đề tài khác nhau liên quan đến cộng đồng, soạn thảo các phúc trình, các diễn văn, nghị quyết, thông cáo và thư từ. Đặc biệt chú trọng vào các lãnh vực: Phục vụ cho cư dân, Hội đồng Quản trị & Ủy ban, Liên lạc Cộng đồng trong Khu Vực 2, đặc biệt là với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

City of Boston

Served as a primary link between city government and the Vietnamese community of Boston. Bridge the gap of language and cultural barriers. Advocate for various policies and community needs within city government to serve the Vietnamese Community, outside agencies, and the public. Conducted community grass-root organizing and outreach. Expanded services and resources available to newcomers.

Giữ vai trò liên kết chính yếu giữa chính quyền thành phố và cộng đồng người Việt ở Boston. Làm nhịp cầu liên lạc cho cộng đồng để giải quyết những trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa. Cổ động cho các chính sách và nhu cầu khác nhau của cộng đồng trong chính quyền thành phố để phục vụ Cộng đồng Việt Nam, các cơ quan bên ngoài và công chúng. Thực hiện việc tổ chức và tiếp xúc cộng đồng. Mở rộng các dịch vụ và tài nguyên sẵn có để giúp đỡ những người mới định cư.

HOW YOU CAN HELP

Together we can make difference and set our city’s course for years to come. You can stand Together for Milpitas by subscribing to receive updates, volunteering, or donating money.

GET UPDATES

Facebook: The best way to stay updated on our campaign.

Twitter: Quick takes, interjected with humor and retweets

VOLUNTEER

How can you help?
How often can you help?

DONATE

Help elect a trusted leader who cares about the City of Milpitas’ future.

Campaign Address

1327 Cirolero Street,
Milpitas, CA 95035

Campaign E-mail

[email protected]
www.vanlantruong.com

Campaign phone

Van Lan Truong
(408) 661-1247

#YES4VANLAN

Copyright 2018. All Rights Reserved.
Paid for by Van Lan Truong for Council 2018
FPPC#1408128

#VANLAN4MILPITAS